• 125 lat OSP Zabrzeg

  125 lat OSP Zabrzeg

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrzegu

  Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrzegu

 • 125 lat OSP Zabrzeg

  125 lat OSP Zabrzeg

 • spacer.ospzabrzeg.pl

  spacer.ospzabrzeg.pl

 • 125 lat OSP Zabrzeg

  125 lat OSP Zabrzeg

 • OSP Zabrzeg

  OSP Zabrzeg

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Dołącz do nas

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

Członkowie OSP dzielą się na:
 1. Członków czynnych
 2. Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych
 3. Członków wspierających
 4. Członków honorowych

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści: "W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia."

 • Członkiem młodzieżowej, drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 7 lat życia, uzyskała zgodę opiekunów prawnych i złożyła przyrzeczenie,
 • Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16 - 18 lat mogą być wybierani do władz OSP.
 • Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz w miejscu zamieszkania.
 • Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna działająca na rzecz rozwoju OSP, wspomagająca finansowo lub w innej formie działalność OSP.
Członek wspierający - osoba fizyczna a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:
 1. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP.
 2. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP w zakresie ustalonym przez Zarząd OSP.
 3. Członek  wspierający  nie  ma zobowiązań  wobec   OSP  gdyż jego członkowstwo jest dobrowolne.

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej oraz jednostki OSP.
 • Godność członka honorowego  nadaje Walne Zebranie.  Członkowie honorowi nie maj ą obowiązku opłacania składek członkowskich.
 • Członek honorowy nie ma zobowiązań wobec OSP gdyż  jego członkowstwo jest nadawane przez Walne Zebranie Członków OSP.

Członkowie czynni wspierający i honorowi maj ą prawo:
 • Wybierać i być wybierani do władz OSP
 • Uczestniczyć w Walnym Zebraniu z prawem głosu
 • Występować z wnioskami do władz OSP
 • Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP w zakresie określonym przez Zarząd OSP.
 • Używać munduru i odznak.

Do obowiązków członka czynnego należy:
 • Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP
 • Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP
 • Podnosić poziom wiedzy pożarniczej  poprzez udział w fachowych
 • Dbać o mienie OSP
 • Regularnie opłacać składki członkowskie

Zarząd  OSP z pośród członków czynnych, tworzy jednostkę operacyjno-techniczną.

Sponsorzy