• 125 lat OSP Zabrzeg

  125 lat OSP Zabrzeg

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrzegu

  Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrzegu

 • 125 lat OSP Zabrzeg

  125 lat OSP Zabrzeg

 • spacer.ospzabrzeg.pl

  spacer.ospzabrzeg.pl

 • 125 lat OSP Zabrzeg

  125 lat OSP Zabrzeg

 • OSP Zabrzeg

  OSP Zabrzeg

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Statut OSP Zabrzeg

Załącznik do uchwały nr I/VIII/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zabrzegu z dnia 28 sierpnia 2008 r.

STATUT
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZABRZEGU

UCHWALONY PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE OSP ZABRZEG
ODBYTE W DNIU 28 sierpnia 2008 r.

Tekst jednolity


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrzegu zwana dalej OSP.

§2
Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku -Prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi zmianami a także niniejszego statutu.

§3
1.  OSP  Zabrzeg  działa w  sołectwie  Zabrzeg  w  Gminie  Czechowice-Dziedzice.
2.   OSP posiada siedzibę w Zabrzegu (43-516) przy ul. T. Gazdy 3.
3.  Budynek Domu Strażaka jest własnością Gminy Czechowice-Dziedzice i został oddany w nieodpłatne używanie OSP Zabrzeg, na podstawie umowy określającej wzajemne zobowiązania.

§4
1.   Terenem objętym działaniami ratowniczymi jest sołectwo Zabrzeg wraz z miejscowościami położonymi, w rejonie pomocy wzajemnej.
2.   OSP może być użyte do akcji przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej do akcji pozą terenem działania gdy zagrożenie życia, zdrowia i majątku takie wezwania uzasadniają.

§5
Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną. Posiada też NIP 652-14-05-033 oraz REGON 273472405

§6
Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§7
Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej wg wzorów określonych w odrębnych przepisach.

§8
Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia spraw, OSP może zatrudniać pracowników.


ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

§9
Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
1.  Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom i innym zagrożeniom miejscowym oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami.
2.  Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3.  Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i innych w tym ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4.  Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i  sportu  oraz prowadzenie działalności sportowej, kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5.  Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych, związkowych i przedstawicielskich.
6.  Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wśród młodzieży.
7.  Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o  ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

§10
Zadania i cele wymienione w §9 OSP realizuje przez:
1.  Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej.
2.  Organizowanie z pośród swoich członków pododdziałów pożarniczych i ratownictwa.
3.  Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.
4.  Prowadzenie podstawowego szkolenia członków OSP i współdziałania z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych członków OSP.
5.  Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
6.  Organizowanie  zespołów  świetlicowych, bibliotek, orkiestr,  teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.
7.  Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
8.  Organizowanie  imprez kulturalnych mających na celu  integrowanie członków sołectwa Zabrzeg oraz okolicznych miejscowości.
9.  Prowadzenie innych form działalności   mających na celu wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.


ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11
Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą ustawowych przedstawicieli i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, póz. 104 wraz z późniejszymi zmianami).

§12
Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

§13
Członkowie OSP dzielą się na:
1.  Członków czynnych
2.  Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych
3.   Członków wspierających
4.  Członków honorowych

§14
Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści: "W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia."

§15
1.   Członkiem młodzieżowej, drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 7 lat życia, uzyskała zgodę opiekunów prawnych i złożyła przyrzeczenie,
2.   Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16 - 18 lat mogą być wybierani do władz OSP.
3.  Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz w miejscu zamieszkania.
4.  Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.

§16
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna działająca na rzecz rozwoju OSP, wspomagająca finansowo lub w innej formie działalność OSP.
Członek wspierający - osoba fizyczna a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:
1.  Uczestniczyć w Walnym Zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP.
2.  Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP w zakresie ustalonym przez Zarząd OSP.
3.  Członek  wspierający  nie  ma zobowiązań  wobec   OSP  gdyż jego członkowstwo jest dobrowolne.

§17
1.   Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej oraz jednostki OSP.
2.   Godność członka honorowego  nadaje Walne Zebranie.  Członkowie honorowi nie maj ą obowiązku opłacania składek członkowskich.
3.   Członek honorowy nie ma zobowiązań wobec OSP gdyż  jego członkowstwo jest nadawane przez Walne Zebranie Członków OSP.

§18
Członkowie czynni wspierający i honorowi maj ą prawo:
1.   Wybierać i być wybierani do władz OSP
2.   Uczestniczyć w Walnym Zebraniu z prawem głosu
3.   Występować z wnioskami do władz OSP
4.   Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP w zakresie określonym przez Zarząd OSP.
5.  Używać munduru i odznak.

§19
Do obowiązków członka czynnego należy:
1.   Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP
2.   Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP
3.   Podnosić poziom wiedzy pożarniczej  poprzez udział w fachowych
4.   Dbać o mienie OSP
5.   Regularnie opłacać składki członkowskie

§20
Zarząd  OSP z pośród członków czynnych, tworzy jednostkę operacyjno-techniczną.

§21
Członkostwo ustaje na skutek:
1.  Dobrowolnego wystąpienia z OSP
2.   Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami mniejszego statutu
3.   Skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający dwa lata
4.   Likwidacji OSP
5.   Śmierci członka OSP
6.  Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym
7.   Wykluczenia przez Zarząd OSP z powodu zachowań i postaw nielicujących z postawą członka OSP.

§22
Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w §18 i §19 niniejszego statutu.

§23
W przypadkach szczególnych, wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały Zarządu OSP podanej do informacji Walnego Zebrania.

§24
Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowanie będące własnością. OSP.


ROZDZIAŁ IV

Władze stowarzyszenia OSP

§25
Władzami stowarzyszenia są:
1.  Walne Zebranie
2.  Zarząd OSP
3.  Komisja rewizyjna
4. Walne Zebranie

§26
1.  Walne Zebranie jest najwyższą władzą OSP
2.   Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne
3.  Walne Zebranie wybiera z pośród siebie Zarząd w ilości co najmniej 5 członków i Komisję Rewizyjną w liczbie co najmniej  3  członków, członków Zarządu Miejskiego oraz delegatów na Zjazd Miejski.
4.  Ilość członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP.
5.  W przypadku gdy w Zarządzie OSP lub Komisji Rewizyjnej nie zostaną obsadzone wszystkie mandaty w liczbie nie większej aniżeli   1/3 ustalonego składu, Walne Zebranie może upoważnić Zarząd OSP i Komisję Rewizyjną do uzupełnienia swojego składu w terminie późniejszym.
6.  Ilość  członków Zarządu Miejskiego Związku OSP Rzec2ypospolitej Polskiej wybieranej przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP oraz ilość delegatów na Zjazd Gminny, ustała Zarząd Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
7.  W przypadku gdy Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze OSP nie wybierze wymaganej ilości członków Zarządu Miejskiego Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej, lub delegatów na Zjazd Miejski, Zarząd OSP, na pierwszym swoim zebraniu może dokonać wyborów uzupełniających.
8.  Jeżeli w czasie kadencji Zarządu Miejskiego Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej w jego składzie ubędzie członek Zarządu wybrany w OSP, Zarząd OSP może w jego miejsc wybrać nowego członka, podejmując jednocześnie uchwałę o wygaśnięciu mandatu dotychczasowego członka Zarządu Miejskiego reprezentującego OSP.

§27
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Podejmowanie uchwał o zmianach w statucie, składzie  Zarządu lub Komisji Rewizyjnej i rozwiązaniu OSP
2.  Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich działalności.
3.  Uchwalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowania decyzji ojej zmianie.
4.  Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej
5.  Rozpatrywanie  odwołań od decyzji  Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP
6.  Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP
7.   Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu a także o nabyciu środków trwałych
8.  Podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia zapisów lub darowizn
9.  Wybieranie i delegowanie członków OSP w skład władz Związku OSP RP.

§28
Przebieg Walnego Zebrania oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do protokołu.

§29
1.  Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest co najmniej raz na 5 lat a Sprawozdawcze raz na rok.
2.   Zebranie sprawozdawcze jest uprawnione do udzielania absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym lub jawnym.
3.   W przypadku nie udzielenia absolutorium Walne Zebranie Sprawozdawcze podejmuje uchwałę o przekwalifikowaniu Zebrania Sprawozdawczego na Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze celem dokonania wyboru nowego Zarządu.

§30
Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem jego odbycia.

§31
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd OSP:
1.  z własnej inicjatywy
2.  na żądanie Komisji Rewizyjnej
3.  na żądanie 1/2 liczby członków czynnych i wspierających
4.  na żądanie Związku OSP RP

§32
Nadzwyczajne Walne Zebranie OSP zwoływane jest przez Zarząd w terminie 21 dni od podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

§33
1.  Do ważności uchwał Walnego Zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych, wspierających i honorowych. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów - w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
2.  Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, zmiany statutu, rozwiązania OSP oraz odwołania Zarządu OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków określonych w ust. l.

B. Wybory

§34
W razie nie odbycia się Walnego Zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, drugi termin Walnego Zebrania ustala się po upływie 1/2 godziny, od terminu pierwszego wg takiego samego porządku zebrania. Walne Zebranie odbyte w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości i rozwiązania OSP.

§35
1.  Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.
2.  Decyzję o trybie głosowania Walne Zebranie podejmuje na wniosek uprawnionego członka OSP.

§36
1.  Do Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostają wybrani kandydaci wg ilości uzyskanych głosów, którzy otrzymali min. 25% głosów  członków biorących udział w głosowaniu.
2.  Nie obsadzone mandaty w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej mogą być uznane przez Walne Zebranie jako wolne lub uzupełnione   przez przeprowadzenie wyborów uzupełniających bez udziału kandydatów wcześniej wybieranych.
3.  Ilość mandatów w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie na wniosek ustępującego Zarządu zgodnie z § 26 ust. 3.
4.  Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika OSP, yiceprezesa, zastępcę   naczelnika,   sekretarza  i  skarbnika  a  także  może  wybrać gospodarza i kronikarza.
5.  Gospodarz i kronikarz mogą też być wybrani przez Zarząd z poza składu Zarządu.
6.  Naczelnik OSP sprawuje funkcję pierwszego yiceprezesa.
7.  Zarząd w czasie trwania kadencji, może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego przez Walne Zebranie składu.-
8.  Komisja  Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Może też wybrać viceprzewodniczącego Komisji.

C. Zarząd

§37
Do zadań Zarządu należy:
1.  Reprezentowanie interesów OSP
2.  Realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania
3.  Zwoływanie posiedzeń Walnego Zebrania
4.  Niezwłoczne zawiadamianie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu OSP
5.  Informowanie  sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, miejscu zamieszkania członków a także o adresie siedziby OSP
6.  Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jego działalnością.
7.  Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu.
8.  Przyjmowanie nowych członków i skreślanie członków z istniejącej listy
9.  Przyznawanie wyróżniającym się członkom OSP dyplomów i nagród w ramach wygospodarowanych środków, występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń.
10.  Organizowanie  młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalnych, oświatowych i sportowych.
11.  Dokonywanie oceny realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.
12.  Rozpatrywanie sporów między członkami wynikającymi z ich przynależności do OSP.
13.  Określenie zasad korzystania z mienia OSP.
14.  Ustalenie kierunków działalności gospodarczej, sposobów i zasad jej realizacji. 15.Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu a nie przypisanych kompetencjom Walnego Zebrania.

§38
Prezes Zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac Zarządu.

§39
Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, jednak co najmniej raz na kwartał i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenie Zarządti winno się zapraszać Komisji Rewizyjnej oraz Przedstawiciela przewodniczącego Samorządu Mieszkańców.

§40
1.  Do ważności obrad Zarządu wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu.
2.  Zebranie Zarządu prowadzi prezes, jego zastępca lub inny członek Zarządu wyznaczony przez pozostałych członków Zarządu.
3.  Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością! głosów.  W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§41
Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub viceprezes i skarbnik.

§42
1. Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo, w formie rozkazów i poleceń.
2. Do zadań naczelnika straży należy:
a) wnioskowanie do Zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych,
b)  organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP,
c)  czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
d)  kierowanie przeciwpożarową i ratowniczą działalnością zapobiegawczą,
e)  kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych,
f)   dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie nad ich prawidłową eksploatacją i konserwacją,
g)  opracowywanie opinii wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej sołectwa oraz wnioskowanie o wyposażenie OSP w odpowiedni sprzęt techniczny i inne środki.

§43
Za wzorowe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:
1.  Pochwałę ustną
2.  Pochwałę w rozkazie naczelnika straży
3.  Wystąpienie do Zarządu OSP o przyznanie nagrody
4.  Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki

§44
Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży lub jej prezes może stosować następujące środki dyscyplinarne:
1.  Upomnienie ustne
2.  Nagana w rozkazie naczelnika straży lub zarządzeniu Prezesa OSP
3.  Wystąpienie do Zarządu o wykluczenie z OSP

D. Komisja Rewizyjna

§45
Komisja jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
1.  Przeprowadzanie  co  najmniej  raz w kwartale  kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.
2.  Składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności Zarządu OSP.
3.  Przedstawianie Zarządowi na bieżąco uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
4.  Wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi w każdym okresie sprawozdawczym.

§46
Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§47
Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu OSP z głosem doradczym.

§48
Komisja Rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym Walnym Zebraniu.


ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze OSP

§49
Majątek i fundusze OSP powstają z:
1.  Składek członkowskich
2.  Dotacji, darowizn, spadków i zapisów
3.  Dochodów z majątku i imprez
4.  Ofiarności publicznej
5.  Wpływów z działalności gospodarczej

§50
OSP może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP, służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy członków OSP.


ROZDZIAŁ VI

Zmiany Statutu i rozwiązanie OSP

§51
Zmiany statutu i rozwiązanie OSP uchwala Walne Zebranie OSP 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków
większością.

§52
Wniosek o rozwiązanie OSP, względnie zmianę statutu może składać Zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone pisemnie żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§53
Zawiadomienie członków OSP o terminie Walnego Zebrania na którym ma być rozpatrzony wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§54
W razie rozwiązania OSP Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną w składzie 3 osób.

§55
Pozostały po rozwiązaniu majątek oraz sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe, stanowiący własność OSP przechodzi na własność samorządu terytorialnego jako własność komunalna.

§56
Niniejszy statut podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym właściwym dla siedziby OSP Zabrzeg.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zebrania OSP Zabrzeg
dh Stanisław Londzin

Prezes OSP Zabrzeg
Stanisław Teodor Londzin

Zabrzeg, dnia 28 sierpnia 2008 r.
Jubileusz 120-lecia
image image image
Jubileuszowe obchody rozpoczęły się od patrona i uroczystego podziękowania za opiekę św. Florianowi podczas Mszy Świętej w kościele parafialnym w Zabrzegu...
Czytaj więcej
 

Sponsorzy