Zabrzeski Rajd Rowerowy

Pod hasłem: Rowerem po zdrowie!.
Odbędzie się: 28 sierpnia br. w Sobotę o godz: 8.30
Strart: STADION w Zabrzegu
Opłata uczestnictwa: 20 zł/os.
Przewidywana maksymalna liczba uczestników: 50 osób

Wkrótce zostaną otwarte zapisy na rajdU

 

Więcej szczegółów w

REGULAMINIE

 


Patronat:

            Rajd organizowany jest pod patronatem Burmistrza Czechowic-Dziedzic.

Trasa rajdu: 

            Zabrzeg - Chybie - Ochaby Wielkie - Iłownica -  Zabrzeg.

Cel rajdu:

 • Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych Czechowic-Dziedzic i najbliższych miejscowości.
 • Promocja dziedzictwa przyrodniczego – obszarów NATURA 2000.
 • Promowanie aktywnego spędzania czasu.
 • Rozwijanie turystyki rowerowej.
 • Integracja społeczności lokalnej.
 • Popularyzacja przepisów ruchu drogowego oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.

 Organizator:

            Rada Sołecka w Zabrzegu.

            Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrzegu.

 Termin rajdu:

Rajd odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2021r.

 Opis - trasa rajdu:

            Trasa rajdu wynosi około 50 km i prowadzi przez malownicze ścieżki oraz leśne szlaki rowerowe Zabrzega i okolic po trasie rajdu. Przebiega drogami lokalnymi, śródleśnymi i śródpolnymi, o nawierzchniach asfaltowych oraz gruntowych, na niektórych odcinkach - leśnych. Różnica wzniesień niewielka.

Program rajdu:

 1. Zbiórka uczestników rajdu

            - Stadion LKS „Sokół” w Zabrzegu w dniu 28 sierpnia 2021r. o godz.8:30.

 1. Start Rajdu:

            - Stadion LKS Zabrzeg godz. 9:00

 1. Trasa rajdu:

Start - stadion LKS Zabrzeg  dalej: leśnymi ścieżkami Zabrzega.

 1. Meta Rajdu:

- Stadion LKS Zabrzeg.

- Wręczanie upominków oraz poczęstunek.

Organizacja Rajdu

 1. Rajd Rowerowy, jest rajdem integracyjnym, w którym najważniejsze jest uczestnictwo i rekreacja.
 2. Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników.
 3. W rajdzie planuje się udział ok. 50 osób.
 4. Rajd prowadzi Komandor Rajdu, za którym poruszają się jego uczestnicy.
 5. Nad bezpieczeństwem ruchu uczestników rajdu czuwają służby porządkowe.
 6. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników.
 7. W rajdzie będą brały udział osoby posiadające uprawnienia do udzielania pomocy przed medycznej, zaopatrzone w apteczki i środki opatrunkowe.
 8. Konieczność udzielenia pomocy, należy zgłaszać organizatorowi, (służbie porządkowej lub ratownikom medycznym), którzy w zależności od potrzeb, udzielą pomocy, lub zwrócą się o pomoc do służb profesjonalnych.

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnictwo w rajdzie jest odpłatne i wynosi 20 zł.
 2. W rajdzie biorą udział osoby dorosłe oraz dzieci wyłącznie pod opieką rodziców i prawnych opiekunów.
 3. W przypadku przekroczenia planowanej liczby uczestników (50 osób) organizator Zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy startowej.
 4. Zgłoszenia udziału w rajdzie przyjmowane będą do:
  W zgłoszeniu, należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr. PESEL (dane wymagane są do ubezpieczenia).
 5. Ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie i dokonania wpłaty:
 6. Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
  Osoby niepełnoletnie uczestniczące w rajdzie pozostają pod opieką rodziców lub opiekunów.
 7. Osoby niepełnoletnie, powyżej 10 roku życia obowiązane są posiadać kartę rowerową.
 8. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się założenie kamizelek odblaskowych (mogą być z poprzednich rajdów) oraz kasków ochronnych.
 9. Organizator nie zapewnia uczestnikom posiłków i napojów podczas rajdu.
 10. Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower.

Zasady poruszania się na trasie rajdu

 1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 2. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za Komandorem Rajdu.
 3. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami co najmniej 2 m, a przy zjazdach - 5 m.
 4. Należy jechać równo i spokojnie. Niedopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda bez trzymania kierownicy i wyprzedzanie.
 5. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru.
 6. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju muszą odbywać się tak, aby nie utrudniać jazdy innym uczestnikom rajdu.
 7. Na trasie rajdu oraz w czasie zakończenia imprezy, uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie, nie zaśmiecanie otoczenia, a w razie potrzeby pomoc innym uczestnikom rajdu.
 8. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się po trasie opisanej w niniejszym regulaminie (rozdz. VI punkt 3). Decyzja o ewentualnej zmianie trasy należy wyłącznie do Komandora Rajdu.

 Świadczenia organizatora na rzecz uczestników rajdu

 1. Zapewnienie Komandora Rajdu - przewodnika prowadzącego rajd.
 2. Przekazanie uczestnikom rajdu w dniu startu chusty z logiem
 3. Zapewnienie opieki przed medycznej.
 4. Ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Poczęstunek dla uczestników rajdu na stadionie w Zabrzegu.

 Upominki

 1. Wśród uczestników zostaną rozdane liczne upominki, ufundowane przez organizatorów i partnerów rajdu.
 2. Najliczniejsza rodzina uczestnicząca w rajdzie otrzyma „ Kołacz Zabrzeski”.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu oraz za uszkodzenia sprzętu.
 2. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa, uczestnik odpowiada osobiście.
 3. Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację swoich wizerunków i danych osobowych w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych dotyczących rajdu.
 4. Treść niniejszego regulaminu, jest do wglądu w siedzibie organizatora, oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej OSP.

    Adres strony: http://ospzabrzeg.pl/

 

Sponsorzy